logo
+421 904 932 034 | bestfish@bestfish.sk Sledujte nás na

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.bestfish.sk  Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
 
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.bestfish.sk je Matej Sučka, so sídlom Maybaumová 1, 080 01 Prešov, IČO 51274850, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Prešov, číslo živnostenského registra: 750-49788.

 

Matej Sučka 

Maybaumová 1

08001 Prešov

IČO: 51274850

DIČ: 1123763432

 

Číslo účtu:

Banka: VÚB banka, a.s.
IBAN: SK65 0200 0000 0038 9736 2359

 

Adresa internetového obchodu 

Matej Sučka
Maybaumová 1
08001 Prešov
Tel. kontakt: 0904 932 034

meno a priezvisko zodpovednej (kontaktnej) osoby ktorá vybavuje vaše objednávky:  Matej Sučka

e-mail: bestfish@bestfish.sk

Obchodné podmienky

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 

1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na bestfish@bestfish.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

 

Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu www.bestfish.sk s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke.

 

Odoslanie objednávky 

- každá objednávka, ktorú kupujúci potvrdí, (tzn. stlačí tlačítko ODOSLAŤ  OBJEDNÁVKU), je považovaná za záväznú s povinnosťou zaplatiť.
- objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá vzniká dodaním tovaru. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári. 

 

Práva a povinnosti kupujúceho

- kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný
- kupujúci je povinný prebrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu
- s celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky, ešte pred jej záväzným potvrdením
- kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku, alebo vrátiť tovar do 14tich dní od doručenia, viď. text bodu A o odstúpení od kúpnej zmluvy

 

Záväzky predávajúceho


Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať:

- Iba ten tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu www.bestfish.sk  ktoré je s vyobrazeným tovarom v zhode v maximálnej možnej miere (drobné odchýlky farieb sú možné k drobnému skresleniu farieb môže dôjsť pri digitalizácii).
- Tovar, ktorý je v súlade s normami a predpismi platnými na území Slovenska a je originálneho pôvodu.
- Doklad o predaji - v každom balíku nájdete pri objednanom tovare tiež doklad o zaplatení s rozpísanou cenou za jednotlivé položky.
ďalej sa predávajúci zaväzuje, že:
- Bude komunikovať s kupujúcim o jeho objednávke, t.j. bude ho informovať elektornickou poštou o prijatí objednávky, jej expedícií a prijatí platby za tovar.
- V prípade, že nie je možne splniť dodacie lehoty stanovené v internetovom obchode  www.bestfish.sk  bude o tomto stave kupujúci informovaný včas a bude s ním konzultovaný ďalší postup. 
- Pred potvrdením objednávky bude zverejňovať pravdivé a konečné ceny, ktoré kupujúci zaplatí za tovar, vrátanie DPH a ceny za dopravu a balné.

 

Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona 108/2000.
2. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona 108/2000 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti. 
3. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 zákona 108/2000 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
4. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám.
5. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze

d) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil

e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače

f) lotérie a iné podobné hry

6. Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi pôžičku na kúpu tovaru alebo na poskytnutie služby alebo ak takú pôžičku poskytla spotrebiteľovi tretia osoba na základe zmluvy s predávajúcim, odstúpením od zmluvy o predaji sa od začiatku zrušuje aj zmluva o poskytnutí pôžičky. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je tým dotknuté.

 

Reklamácie


(1) Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
(2) Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo na určenom mieste; to neplatí, ak je na vykonanie opravy určená iná osoba.
(3) V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.
(4) Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia preukázať.
(5) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie.
(6) Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
(7) Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nahliadnutiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.
(8) Povinnosti uvedené v odseku 4 sa vzťahujú aj na osobu, ktorá je určená na vykonávanie opravy.

Reklamácie si zákazník uplatňuje poslaním alebo osobným doručením výrobku do skladu firmy predávajúceho, náklady na poštovné, dopravu reklamovaného výrobku do skladu firmy predávajúceho znáša zákazník.
Náklady na spätné poslanie alebo doručenie reklamovaného výrobku znáša predávajúci.

Štandardná záručná doba je 24 mesiacov od zakúpenia. Reklamovať možno len výrobky a materiálové vady. Nemožno reklamovať bežne opotrebenie, mechanické poškodenie, spotrebný materiál, zákaznícke modifikácie, použitie zariadenia na iné ako v návode na používanie určené účely. Reklamačné podmienky sú súčasťou každého návodu na použitie.

Reklamačná závada sa rieši opravou alebo výmenou vadného dielu alebo celého zariadenia. 

Výnimky z reklamačnej doby:  

  • Svetelné zdroje - žiarovky, žiarivky, UV-C lampy považuje výrobca za spotrebný tovar. Životnosť je veľmi závislá od spôsobu používania. Výrobná vada sa prejaví veľmi rýchlo, väčšinou v priebehu niekoľkých dní. Neskoršie závady sú následkom iných vplyvov (častné zapínanie a vypínanie, nesprávny predradnik u žiariviek - amatérsky vyrobené svietidlá, kolísanie el. prúdu a pod.) Napriek tomu výrobca akceptuje výmenu do 3 mesiacov od zakúpenia tovaru. Po tomto termíne nemožno reklamáciu uznať. Pri mechanickom poškodení záruka zaniká. 
  • Svetelné zdroje LED - výrobca ručí 24 mesiacov za predpokladu, že boli používané v zariadení od výrobcu. Za LED moduly použité v zariadeniach a napájacich zdrojoch iných výrobcov nemožno ručiť. Pri mechanickom poškodení záruka zaniká. 
  • pH elektróda 12 mesačná záruka. Viď návod na používanie. Pri mechanickom poškodení záruka zaniká. 

 Krmivá, liečivá a prípravky na úpravu vody, pochúťky 

Zásadne tieto výrobky po otvorení originálneho obalu nemožno reklamovať. Taktiež nemožno reklamovať výrobky po exprácií pokiaľ je na dóze pečiatka, výrobky označené len číslom šarže majú minimálnu trvanlivosť 10 rokov. Výrobky treba správne skladovať - viď návody na používanie. Za mechanické poškodenie alebo zníženie kvality nesprávnym skladovaním predajca neručí. 

Mrazené krmivá, živé krmivá, akváriové rastliny nemožno reklamovať. 

 

Viac informácií o reklamácii a postup reklamácie.

Prípadné reklamácie je potrebné doručiť osobne, kuriérom alebo poštou bez dobierky na adresu:

Matej Sučka

Maybaumová 1

08001 Prešov

  • Tovar nie je možné vrátiť na dobierku, akýkoľvek takto vrátený tovar nebude predávajúcim prevzatý. Pri splnení týchto podmienok bude reklamácia vybavená podľa zákona. Pri nesplnení niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude v súlade s uvedeným zákonom akceptované odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.
  • Tovar musí byť kompletný.
  • Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o nákupe.
  • Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám - je povinnosťou zákazníka tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu.

  

Ďalšie ustanovenia


Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú a telefonickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), mobilnej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Svojou registráciou v našom Eshope zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami uvedenými vyššie. Súčasťou obchodných podmienok je aj článok - Doprava a platba. Súhlas so zasielaním reklamných emailov vyjadruje zákazník svojou registráciou a potvrdením súhlasu v procese registrácie v našom Eshope. Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 08001 Prešov 1

 
Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.